kým začneme vzdelávať zamestnancov

Identifikácia a analýza tréningových potrieb

Cieľ:

 • zozbierať relevantné údaje o súčasnom stave i dlhodobých plánoch firmy, ktoré sa premietajú do potreby zdrojov a zručností ľudí
 • porovnať súčasné silné stránky pracovníkov a možnosti pre ich zlepšenie s budúcimi potrebami firmy i jednotlivcov
 • navrhnúť vhodné metódy a postupy realizácie tréningov tak, aby boli trvalo dosahované špecifické učebné i výkonové ciele firmy

Metódy:

 • Štruktúrovaný dotazník zisťuje názory, hodnotenia a postoje pracovníkov k sledovanej problematike. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnia všetci zamestnanci spoločnosti.
 • Hĺbkové interview vedené personálnym poradcom je realizované taktiež so všetkými pracovníkmi spoločnosti a je zamerané na prehĺbenie informácií získaných z dotazníkovej časti prieskumu.
 • Analýza vybraných firemných materiálov

Výsledok:

 • celková spokojnosť pracovníkov s prácou v organizácii
 • identifikácia pracovníkov s organizáciou a s prácou v nej
 • uplatnenie osobnostného a odborného potenciálu
 • motivácia pracovníkov, spokojnosť s odmeňovaním
 • faktory ovplyvňujúce individuálnu a tímovú produktivitu práce
 • poznanie filozofie, cieľov a zámerov firmy
 • tvorivosť pracovníkov

Produkty

Tréningové programy:

 • Obchodnícke zručnosti
 • Techniky a taktiky predaja
 • Profesionálna prezentácia
 • Tímová práca - budovanie efektívnych tímov
     - komunikácia v tíme
     - vedenie tímu
 • Motivácia
 • Time management
 • Vedenie porád
 • Rozhodovanie
 • Krízová komunikácia
 • Manažment zmeny
 • Stres manažment
 • Protokol a spoločenská etiketa
 • Image
 • Vyjednávanie
 • Vedenie prijímacích pohovorov


Poradenské programy:

 • Výber zamestnancov
 • Individuálny koučing


Expertízna činnosť:

 • Prieskum spokojnosti zamestnancov
 • Návrh systému hodnotenia pracovníkov
 • Personálny a manažérsky audit


Outplacement:

 • Poradenstvo pri strate zamestnania
 • Individuálne, skupinové poradenstvo a tréningy pre uplatnenie sa na trhu práce


Detaily

Cieľové skupiny:

 • manažéri
 • obchodní zástupcovia a predajcovia
 • zamestnanci
 • pracovníci personálnych úsekov a oddelení
 • pracovníci telemarketingu a call centier

Metódy:

 • intenzívny tréningový program v skupine
 • princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe
 • modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí
 • skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca
 • analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie
 • dotazníky
 • práca s videokamerou pre učebné účely

Skupina:

 • Maximálne 12 účastníkov v skupine
 • Jedno, dvoj, troj a viac dňové tréningy podľa potrieb klienta
 • Dvaja, prípadne jeden lektor

Cena podľa dohody